Algemene Voorwaarden Uitjes Fabriek

Defenities

1. Zowel Uitjes Fabriek als de aan hem gelieerde ondernemingen, Fabriq Events, Sted Avontura & Huis van Lucifer die deze algemene voorwaarden hanteren, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 65253841 onder de naam Uitjes Fabriek

2. Website: de websites van Uitjes Fabriek door middel waarvan tickets voor groepsuitjes kunnen worden aangeschaft.

3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Uitjes Fabriek heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4. Bezoeker: de wederpartij en/of persoon ten wiens behoeve de overeenkomst is bedongen, althans het evenement in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst bezoekt.

5. Overeenkomst: iedere tussen Uitjes Fabriek en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Uitjes Fabriek zich verbindt tot het verschaffen van toegang tot en het verblijf op het betreffende Groepsuitje en/of de levering van één of meer tickets.

6. Overeenkomst op afstand: iedere tussen de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en Uitjes Fabriek in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tot stand gekomen overeenkomst, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen van communicatie op afstand.

7. Groepsuitje: de publieke of besloten gebeurtenis waartoe de bezoeker in het kader van de overeenkomst toegang wordt verschaft.

8. Ticket: het toegangsbewijs tot een bepaald groepsuitje, welk toegangsbewijs in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij wordt geleverd.

9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

10. Onder andere maar niet alleen Uitjes Fabriek, Huis van Lucifer, The Huntsman Group, Wp Evenementen zijn handelsnamen van Uitjes Fabriek. Deze vallen onder de in punt 1 genoemde onderneming. Ook andere handelsnamen kunnen gebruikt worden en maken expliciet onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

1: Algemene Voorwaarden

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitjes Fabriek en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het aanbod op de website, of reserveringsbevestigingen afkomstig van Uitjes Fabriek, gegevens vermeldt die uitdrukkelijk van het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijken, geldt het bepaalde dat uitdrukkelijk op de website c.q. deze reserveringsbevestigingen is vermeld. Hetgeen in reserveringsbevestigingen is vermeld, wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

1.3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen treden Uitjes Fabriek en de wederpartij in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen..

2: Totstandkoming van Reservering.

2.1. Elk aanbod van UItjes Fabriek is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Tickets en toegangsplaatsen.

2.2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Uitjes Fabriek, binden Uitjes Fabriek niet.

2.3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Uitjes Fabriek, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitjes Fabriek anders aangeeft. De reservering van Tickets op de website, wordt door Uitjes Fabriek langs elektronische weg bevestigd, op welk moment de overeenkomst tot stand komt. Nimmer komt de overeenkomst eerder tot stand dan nadat de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.

2.4. Uitjes Fabriek behoudt zich het recht voor reserveringen van Groepsuitjes te annuleren of de toegang daartoe te weigeren indien hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van overboeking of overmacht. Uitjes Fabriek doet van een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij, waarbij de wederpartij uitsluitend aanspraak maakt op de mogelijkheid tot het opnieuw gebruiken van Tickets indien deze al is voldaan. Indien de Tickets door derden zijn verkocht of aangeboden, dient de wederpartij zich bij de betreffende derde te melden voor eventuele vragen rondom restitutie van de eventuele aanschafprijs.

2.5. De wederpartij die de overeenkomst (mede) namens andere personen (bezoekers) sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor die bezoekers uit de overeenkomst voortvloeien. Bezoekers die niet als wederpartij worden aangemerkt, zijn uitsluitend voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

2.6. Na reservering van De tickets, ontvangt de wederpartij een reserveringsbevestiging of de daadwerkelijke tickets op het door hem opgegeven e-mailadres, tenzij anders is bepaald..

3: Annulering van Reservering door Uitjes Fabriek

3.1. Uitjes Fabriek is gerechtigd de overeenkomst na totstandkoming daarvan te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot verdere vergoeding van schade dan bedoeld in lid 3, indien ten aanzien van het evenement het maximum aantal tickets onverhoopt door de reservering van de wederpartij wordt overschreden. Van een dergelijke ontbinding doet Uitjes Fabriek zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.

3.2. Voorts is Uitjes Fabriek te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren indien nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Uitjes Fabriek intreden en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3.3. De wederpartij heeft in geval van annulering als bedoeld in dit artikel recht op een alternatief aanbod. Indien dit niet gegeven kan worden dan teruggave of kwijtschelding van uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betalingen. Teruggave geschiedt zo spoedig mogelijk, doch binnen een maand nadat Uitjes Fabriek van de annulering mededeling heeft gedaan

4: Recht van ontbinding en wijziging van

1. Uitjes Fabriek kan bepalen dat een overeenkomst op afstand na totstandkoming daarvan door de wederpartij kan worden geannuleerd, maar is daartoe niet wettelijk verplicht indien in de overeenkomst op afstand een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

2. Aan een annulering als bedoeld in het vorige lid kan Uitjes Fabriek bijzondere voorwaarden verbinden, zoals de verschuldigdheid van annuleringskosten en de toepasselijkheid van annuleringstermijnen.

3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op wijzing van de overeenkomst, met dien verstande dat met “annulering” “wijziging” wordt bedoeld.

4. Indien de overeenkomst op afstand niet voorziet in een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming, bestaat geen wettelijk recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en deze wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Uitjes Fabriek de overeenkomst is nagekomen.

5: Overmacht

1. Uitjes Fabriek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Van overmacht kan mede sprake zijn in geval van stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien en voor zover nakoming nog mogelijk is, heeft Uitjes Fabriek het recht het evenement te verplaatsen naar een andere datum of een andere locatie, onverminderd het recht van Uitjes Fabriek om het evenement te annuleren en onverminderd het bepaalde in het volgende artikel.

3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6: Aflassing of verplaatsing

1. Zonder gehouden te zijn tot vergoeding van verdere schade dan de door de wederpartij betaalde prijs voor de tickets, is Uitjes Fabriek, indien de omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven, gerechtigd evenementen af te gelasten of naar een andere datum of locatie te verplaatsen.

2. Tickets van verschoven evenementen blijven geldig voor het eventueel vervangende evenement, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De wederpartij heeft in geval van afgelasting of verplaatsing als bedoeld in dit artikel recht op teruggave of kwijtschelding van uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betalingen. Teruggave geschiedt zo spoedig mogelijk, doch binnen een maand nadat Uitjes Fabriek van de annulering mededeling heeft gedaan aan de wederpartij.

7: Toegang Groepsuitjes

1. Een Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft recht op toegang tot het evenement aan de gehele groep (het aantal personen was is opgegeven bij de reservering), tenzij anders is bepaald.

2. Voor toegang tot bepaalde Groepsuitje kan een leeftijdsgrens gelden. De eventuele leeftijdsgrens is in het aanbod vermeld. Uitjes Fabriek zal personen die de vereiste leeftijd niet hebben bereikt, de toegang tot het Groepsuitje weigeren, tenzij het aanbod vermeldt dat voor toegang toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers is vereist en deze toestemming wordt overlegd. Van de bezoeker kan worden gevorderd dat hij zijn legitimatie toont vanwege het controleren op de vereiste leeftijdsgrens. Weigering van de toegang aan personen die de daarvoor vereiste leeftijd nog niet hebben bereikt, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel enige andere compensatie.

3. Het betreden van de plaats van of ruimte om of bij het evenement, geschiedt voor eigen risico van de bezoeker.

4. De bezoeker dient zich tijdig bij het Groepsuitje te melden om zich te verzekeren van toegang daartoe. De website kan vermelden dat de bezoeker zich een bepaalde tijd vóór aanvang van het evenement op locatie dient te melden. De bezoekers die zich niet tijdig bij het evenement melden, worden voor zover mogelijk alsnog toegelaten onder de door Uitjes Fabriek nader te stellen voorwaarden. Toegang kan in dergelijke gevallen echter niet worden gegarandeerd.

5. Alle Tickets zijn en blijven eigendom van Uitjes Fabriek . De ticket geeft de houder recht op toegang tot het evenement. Slechts de houder van het ticket die het ticket als eerste toont en de groep die de rechthebbende aangeeft bij aanvang van het evenement verkrijgt daartoe toegang. Uitjes Fabriek mag ervan uitgaan dat de houder van dit ticket ook de rechthebbende daarop is. Uitjes Fabriek is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door of namens Uitjes Fabriek verstrekte Ticket.

7.6. Bij aanvang van het groepsuitje krijgt iedere deelnemer die is aangewezen door rechthebbende en meespeelt met het het groepsuitje een speler badge, deze dient tijdens het gehele groepsuitje gedragen te worden zodat de spelbegeleiders te allen tijde kan zien wie onderdeel is van het groepsuitje. 6. Uitjes Fabriek behoudt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het groepsuitje te ontzeggen of van tijdens het groepsuitje te (doen) verwijderen, indien dit naar zijn oordeel nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het groepsuitje . Van een dergelijke situatie kan onder meer sprake zijn indien een bezoeker naar het oordeel van groepsuitje een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van groepsuitje aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers. De bezoeker die (verdere) toegang tot het groepsuitje is ontzegd of van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige restitutie, kwijtschelding van betalingen of vergoeding van schade.

8: Verboden Artikelen en handelingen tijdens Groepsuitje?

1. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van verboden artikelen en handelingen, welke regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatste kenbaar worden gemaakt. De bezoeker is verplicht zich te conformeren aan deze regels en/of wijzigingen daarvan. 2. Het is de bezoeker niet toegestaan om tijdens het evenement bij zich te hebben eigen consumpties, waaronder nadrukkelijk alcoholhoudende dranken, alsmede drugs, glaswerk, spuitbussen, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp. Deze zaken kunnen in beslag worden genomen. 3. Uitjes Fabriek behoudt zich het recht voor de bezoeker voorafgaande aan het evenement te fouilleren. Indien de bezoeker dat weigert, kan hem de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder dat hij aanspraak maakt op restitutie van enige gelden. 4. Registratie van het evenement voor professionele en/of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitjes Fabriekin welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, evenals nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. 5. Het is de bezoeker niet toegestaan te roken op een evenement dat op een binnenlocatie wordt gehouden, dan wel op een buitenlocatie waar roken uitdrukkelijk is verboden. Roken is slechts toegestaan in de eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. 6. De bezoeker die verboden als bedoeld in dit artikel overtreedt, kan de (verdere) toegang worden geweigerd zonder aanspraak te maken op gehele of gedeeltelijk restitutie van de aankoopprijs van het evenementticket. 7. Indien Uitjes Fabriek schade lijdt doordat de bezoeker zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, komt deze schade voor rekening van de wederpartij c.q. bezoeker.

9: Huisregels tijdens groepsuitje

1. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van ordevoorschriften en huisregels, welke regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatse kenbaar worden gemaakt.

2. De bezoeker is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Uitjes Fabriek , instructeurs, spelbegeleiders, ander dienstdoende personeel, de brandweer, politie en andere bevoegde personen of instanties op te volgen.

3. Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, is Uitjes Fabriek gerechtigd de bezoeker onmiddellijk te (doen) verwijderen van het groepsuitje. De bezoeker die (verdere) toegang tot het evenement is ontzegd of van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige restitutie, kwijtschelding van betalingen of vergoeding van schade.

10: Beeld & Geluidsopnamens

1. Uitjes Fabriek is te allen tijde gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers die zich op die locatie bevinden. Deze opnamens mogen door Uitjes Fabriek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van de locatie van het groepsuitje verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van de hier bedoelde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder dat de bezoeker aanspraak maakt op enige vergoeding door Uitjes Fabriek.

2. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de in het vorige lid bedoelde opnamen. Voor zover de bezoeker ter zake enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt, draagt hij deze rechten zonder enige beperking over aan Uitjes Fabriek.

3: Het is te allen tijde verboden door de deelnemer van het groepsuitje beeld-en geluidsopnamen te maken van de spellen, spelbegeleiders, medewerkers, locatiemedewerker en verhaaltechnische ontwikkelingen die zich tijdens het groepsuitje voordoen. Uitjes Fabriek is te allen tijde gerechtigd om dit beeld-en/of geluidsmateriaal te verwijderen van desbetreffende media.

11: Prijzen en Betaling

1. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de diensten vermeld, inclusief belastingen en overige kosten. Onder overige kosten worden niet verstaan de kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst, zoals de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de bezoeker door Uitjes Fabriek of derden worden verleend.

11.2. De wederpartij c.q. bezoeker is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van de overeenkomst.

11.3. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt middels elektronische vooruitbetaling op de website of vooruitbetaling ter plaatse, tenzij anders is bepaald. In geval van vooruitbetaling is Uitjes Fabriek niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.

11.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Uitjes Fabriek , onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.5. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

12: Aansprakelijkheid

12.1. Aansprakelijkheid van Uitjes Fabriek bestaat uitsluitend voor zover voorzien in deze voorwaarden en de schade is toe te rekenen aan Uitjes Fabriek. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten van Uitjes Fabriek onverlet.

12.2. Uitjes Fabriek zal er naar streven het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema uit te (doen) voeren. Uitjes Fabriek is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dat schema. Voorts is Uitjes Fabriek niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

12.3. Indien Uitjes Fabriek ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Uitjes Fabriek betrekking heeft.

12.4. Uitjes Fabriek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de bezoeker tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Groepsuitje.

12.5. Uitjes Fabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden door of namens Uitjes Fabriek, noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, niet geheel worden afgewikkeld door Uitjes Fabriek en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

12.6. Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Uitjes Fabriek één jaar.

13: Aansprakelijkheid wederpartij

13.1. Uitjes Fabriek geeft tijdens evenementen mogelijk zaken in bruikleen aan de bezoeker. De bezoeker staat ervoor in dat hij deze zaken uitsluitend gebruikt voor de bestemming die aan de zaken is gegeven, voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en als een zorgvuldige gebruiker met deze zaken omgaat.

13.2. In geval van diefstal, vermissing of misbruik van door Uitjes Fabriek aan de bezoeker in bruikleen gegeven zaken, zal Uitjes Fabriek aangifte doen bij de politie.

13.3. Alle aan de bezoeker toerekenbare schade aan zaken van Uitjes Fabriek, zowel die in bruikleen zijn gegeven als overige zaken van Uitjes Fabriek, komt voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van Uitjes Fabriek de bezoeker aansprakelijk te houden op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

13.4. Als toerekenbare schade in de zin van dit artikel wordt tevens aangemerkt schade ontstaan als gevolg van het niet, niet-tijdig of ondeugdelijk opvolgen van de door Uitjes Fabriek, begeleiders of ander dienstdoende personeel verstrekte instructies, alsmede schade ontstaan door gebruik van zaken of handelingen die krachtens artikel 9 verboden zijn.

13.5. De bezoeker vrijwaart Uitjes Fabriek van alle aanspraken van derden in verband met door derden geleden schade die aan de bezoeker kan worden toegerekend.

14: Klachten

14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Uitjes Fabriek.

14.2. Bij Uitjes Fabriek ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15. Privacy Statement

Uitjes Fabriek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door jou verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de GDPR worden behandeld. Voor meer informatie kijk je op http://uitjesfabriek.nl/contact/privacy-cookiebeleid .

Afsluiting

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen de wederpartij c.q. bezoeker en Uitjes Fabriek voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Uitjes Fabriek aangewezen om van geschillen kennis te nemen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Uitjes Fabriek

Onze Reviews

 • In één woord; geweldig!

  Het was een fantastische ervaring! Van te voren kregen we al diverse opdrachten/hints, waarbij de spanning al hoog opliep. Je moet veel samenwerken wat weer goed is voor de teambuilding. Alles was tot in de puntjes geregeld en zeker voor herhaling vatbaar!

 • Toppers

  We hebben een leuke dag gehad, maar ook een onwijs leuke week. Vooraf kregen we al een paar opdrachten zodat we al een goed beeld kregen van hoe het uitje er op de dag zelf uit zag. Voor herhaling vatbaar!

 • Goed verzorgd uitje

  De dag zelf werd tot in de puntjes verzorgd. Leuke spelelementen op de dag zelf, maar ook vantevoren werd het thema van het spel super geïntroduceerd. We hadden enkele weken voor het uitje al veel lol gehad met puzzels etc. Zeker een aanrader om te doen met een groep!

  Mis niets van Uitjes Fabriek

  Contact

  Willen jullie graag vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor een onvergetelijk bedrijfstuitje? Wij zouden het leuk vinden om met jullie in contact te komen. Hier vinden jullie alle mogelijkheden.